6240 027 912 98+         935 55 43 768 98+

 

 

 

پروژه ها

 

عایق صوتی برای پیمان کاران و سازندگان

07:41 AM
 

عایق و جاذب صدا برای مدارس

07:41 AM
 

عایق صوتی برای منازل

07:41 AM
 

عایق صوتی برای محل کار و شرکت ها

07:42 AM
 

عایق های صوتی برای اماکن عمومی

07:42 AM
 

عایق صوتی برای استودیو صدا برداری ، سالن های همایش و کنفرانس

07:11 AM
Top of Page