6240 027 912 98+         935 55 43 768 98+

 

 

 

عایق صوتی دیوار

محصولات پاد پژواک مانع نفوذ صداست و عملکرد ضعیف دیوارها در برابر آلودگی صوتی را تقویت می کند.
عایق های صوتی پاد پژواک ، انتقال سروصدای موجود در فضا را از طریق دیوارها کاهش می دهد.
ما مشکل همسایگان پر سروصدا را برای شما حل می کنیم.
مشاوره و بازدید از مشکل شما به صورت رایگان انجام می پذیرد.
عملکرد و راه حل های ما مطابق با قوانین و مقررات ملی ساختمان می باشد و استانداردهای مورد نظر را تأمین می کند.
هر محصول ما دارای مشخصات فنی خاصی بوده و برای هر مقدار آلودگی صوتی ما چند محصول مختلف را به شما معرفی می کنیم.
حداکثر ضخامت محصولات ما برای دیوارهای داخلی 30 میلی متر می باشد که حداکثر کاهش آلودگی را فراهم می سازد.


Rate this item
(0 votes)
Top of Page